ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิราวรรณ แกมไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาริน สังข์เงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนันทิยา ช้อยเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพย์วรรณ คำเครือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสมฤทัย ศรีทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3