ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภิญญ์พลอย เผื่อนปฐม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ถังทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปัทมาภรณ์ เปล่งวาจา
ครูผู้ช่วย