ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

นางสาวลักขณา วังปลาทอง
ครูพี่เลี้ยง