ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนาถนรี รามัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทิตา ตระกูลนิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3