ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางยุพา สุทธิบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3