ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวาริน สังข์เงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุรางค์รัตน์ ขันบรรจบ
ครูสอนดนตรี