ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อุษา ถังทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กุลริศา ศรีโมรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ดำรงค์ มะโนเสริฐ
ครูพิเศษ

ลักขณา วังปลาทอง
ครูพี่เลี้ยง