ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กัญญาพัฒน์ มามาตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา กลั่นบุศย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิตรา สุรเกียรติชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุสรา ทิพย์อุทัย
ครู คศ.2